Federico Lifischtz – FAHN GROUP Latin Tour 2008 – San Eliseo