Federico Freitag – Solution Box Latin Tour 2008 – La Tahona